Sprawozdanie z warsztatów profilaktycznych

Pobierz

W ramach tych działań: na godzinach wychowawczych, zajęciach z pedagogiem oraz zajęciach wychowaniaSprawozdanie z warsztatów przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki Uzależnień EKSPERT W dniu 27 listopada 2018r.. Konsultacje z osobami, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemem uzależnień.. W dniu 3.02.2016r.. W tym: 16 373 uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych),Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.. uzależnień i zdrowia psychicznego.. R ealizacja programów profilaktycznych "Nie pal przy mnie, proszę", "ZnajdźSprawozdanie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE z realizacji szkoleń pn. "Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej" Reforma edukacji zakłada m. in.. 27 maja 2018 Napisał Anna Poniewierska W dniach 21.05.. Zajęcia edukacyjne dotyczące przyjaźni i prawidłowych relacji międzyludzkich.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie 2.7.. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga, praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: I. w Szkole Podstawowej im.. Konsultacje z pedagogami szkolnymi, współpraca w zakresie profilaktyki narkomanii z poszczególnymi szkołami..

2) Zakup materiałów profilaktycznych dot.

warsztaty z rodzicami.. w ramach profilaktyki RAKA PIERSI odbyły się w naszej szkole zajęcia z Panią Joanną Sylka- Nazaruk, która zaprezentowała i omówiła czym jest, jakie są etapy oraz statystyki zachorowalności i zgonów z powodu raka piersi w Polsce i na świecie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI .. Młodzież z naszego Ośrodka w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla szkól cyklicznie korzysta z oferty comiesięcznych transmisji teatralnych na żywo.Sprawozdanie z działań profilaktycznych zrealizowanych w ZSP w Somoninie.. Zmiany te zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.W 2014 roku przeprowadzono: 964 szkolenia warsztatowe i wykładowe, zrealizowane aktywnymi metodami pracy z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami 20 262 osoby.. Zajęcia interwencyjne "A komunikacji".. Przedsięwzięcie to zrealizowano w ramach obchodów "Tygodnia Bezpiecznego Internetu".Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania .. firma Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki, przeprowadziła na terenie Gminy .. Warsztaty profilaktyczne: "Ratownicy Marzeń" - 67 uczniów , Jak żyć w grupie", - 26 uczniów, " Moc słów- rozwiązywanie .Pierwsza odnosi się do działań z zakresu wychowania i profilaktyki zrealizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, druga natomiast do procedury "Niebieska Karta"..

zmiany w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki.

Organizatorem szkolenia było Przedszkole Samorządowe Nr 47 "Z UŚMIECHEM" w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem PK OMEP.. Prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach na terenie Jaworzna.. 9.Sprawozdanie z Rocznego Panu Pracy Przedszkola w Izbicku w roku szkolnym 2020/2021 .. We wrzešniu 2020 wznowilišmy spotkania warsztatowe dla dzieci, które dotychczas uczestniczy\y w zajeciach šwietlic opiekuóczo-wychowawczych w szkoch.. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym odbyły się dwa rodzaje warsztatów profilaktycznych w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz Planu Działań w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie.Sprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego .. e-papierosy) - głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.. 2018 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV - VI poruszające problematykę bezpieczeństwa w czasie wakacji.SPRAWOZDANIE z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH zrealizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez DELEGATURĘ w SIEDLCACH Delegatura w Siedlcach1) Warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu profilaktyki w formie online.. "ZABAWY Z MAŁYMI DZIEĆMI INSPIROWANE WIERSZEM I PIOSENKĄ" Dnia 20 lutego 2014 r. odbyły się warsztaty na temat: "Zabawy z małymi dziećmi inspirowane wierszem i piosenką"..

Sprawozdanie z warsztatów profilaktycznych,, Trudna sztuka relaksu - bezpieczne wakacje".

W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wSprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr.. W lipcu 2020r.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,Sprawozdanie z warsztatów profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagroŽonych wykluczeniem spoåecznym.. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyły się warsztaty profialktyczne dla uczniów klas IV- VI.. profilaktycznych na temat przemocy, uzależnień,Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 225 im.. Koszt wszystkich programów wyniósł - 8.942,91 zł.. Zajęcia "Pasywny, agresywny czy asertywny" - warsztaty służące radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.. Szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci, rozpoznawanie i udzielanie dziecku pomocy psychologicznej"06-08.05.2019 oraz 23-24.05.2019r.Sprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu..

Odbyło się szereg warsztatów i spotkań ze specjalistami z tego zakresu.

W dniu 25 października 2016r.. Realizowano zadania wynikające z Programu profilaktyki i Programu wychowawczego szkoły.. Tabela pierwsza (wzór tabeli do pobrania poniżej) dotyczy OBSZARU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH i zawiera następujące części do uzupełnienia:Sprawozdanie z działań profilaktycznych i interwencyjnych dla młodych ludzi w trakcie Pol'and'Rock Festiwal 2020 w sieci przez admin on 12 lutego, 2021 with Brak komentarzy 1.Warsztaty online nt. ról dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencji psychologicznych ponoszonych przez dzieciSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2019 ROK Wągrowiec .. podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na .. (7 warsztatów) "Jak wyjść z zadłużenia" - 10 rodzin 13 konsultacji Nazwa działania Nazwa wskaźnikaZ poszczególnych programów zostały sporządzone sprawozdania, natomiast z rekomendowanych programów profilaktycznych został sporządzony raport (z przeanalizowanych ankiet, warsztatów, pogadanek ).. Nauczyciele wzbogacali swój warsztat metodyczny (gromadzili ciekawe pomoce do zajęć, korzystali z materiałów medialnych, .. kształtowanie postaw profilaktycznych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.Przedmiotowe sprawozdanie z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2020" obejmuje działania .. warsztatów profilaktycznych i socjoterapeutycznych: • liczba realizowanych projektów/warsztatów/szkoleń w Szkole Podstawowej im.. W roku szkolnym 2020/2021 zajecia odbywajq sie w CentrumPierwszego Maja 1 -z dopiskiem ,,Oferta na przeprowadzenie programów-warsztatów profilaktycznych rekomendowanych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach z Gminy Bystrzyca Kłodzka", do dnia 13 stycznia 2020 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015 - 2020 ZA ROK 2016 Program został przyjęty Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. Realizatorami programu są: 1.. 2.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.. W ramach Dni Profilaktyki odbyły się warsztaty z psychoterapeutą uzależnień, z funkcjonariuszem policji, przedstawicielami różnych .Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Rymaniu I semestr roku szkolnego 2018/2019 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2018r.. Tworzenie klasowych kodeksów zachowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt