Czym jest etyka zawodowa

Pobierz

Myślicielem, który wprowadził pojęcie światopoglądu (Weltanschauung) do obiegu .przedstawiciel zawodu musi znać reguły etyczne i kierować się zasadami moralnymi w swojej pracy.. Jest to zbiór sądów, wypowiadających coś o świecie oraz norm regulujących postępowanie człowieka.. Celem tej regulacji jest dbałość o prestiż zawodu, pozyskiwanie - przez właściwe deklaracje etyczne (czyli głoszenie wysokiego pozio-mu moralnego członków zawodu) - społecznej akceptacji dla działalności własnegoEtyka zawodowa to zespół zasad i norm określających, w jaki sposób, z moralnego punktu widzenia, powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu.. Niestety zdarza nam się spotykać z łamaniem kodeksów zawodowych i działaniem ukierunkowanym głównie na zyski finansowe.nak wskazać te zasady, należało wcześniej ustalić, czym dokładnie jest etyka zawodowa.. Mówiąc inaczej, etyka zawodowa jestCzym jest etyka zawodowa Etyka zawodowa jest nauką filozoficzną o usprawnieniach moralnych człowieka, potrzebnych do wykonania ulubionej pracy.. To co zawodowo jest nieetyczne nie musi być ujęte w inne ramy prawne.. Etyka zawodowa policjanta (przykłady) policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być.. policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością,..

Słowo "etyka" wywodzi się ze starogreckiego słowa ethikos; oznacza zwyczaje i zwyczaje.

Są to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować [2] [3] .Etyka zawodowa, zwana też deontologią jest zbiorem norm odpowiadających na pytanie: jak ze względów moralnych przedstawiciele różnych zawodów powinni oraz jak nie powinni postępować?. Dodatkową trudnością w interpretacji zasad etyki za - wodowej oraz ich ustanawiania w ramach poszczególnych zawodów jest ewolucja każdej profesji, szybki postęp technolo-Po omówieniu podstawowych pojęć i roli księgowych, możemy lepiej zastanowić się, czym jest etyka zawodowa i dlaczego jest ważna w dziedzinie rachunkowości.. Światopogląd to rezultat rozmaitych wpływów i czynników.. Jak sama nazwa wskazuje kodeks ten tyczy się zachowań, postaw, które powinny być stosowane przez osoby danego zawodu, będące w trakcie swojej pracy.. Dlatego mówi się np. o etyce sędziowskiej, nauczycielskiej, menedżerskiej itp.Etyka zawodowa jest nauką filozoficzną o usprawnieniach moralnych człowieka potrzebnych do wykonania ulubionej pracy.. Jest przełożeniem ogólnospołecznych wymogów moralnych na język konkretnych warunków, sytuacji i zadań związanych z pracą zawodową.Etyka bywa też nazywana filozofią moralną..

Etyka zawodowa to zespół norm postępowania wynikających ze specyfiki zawodu np. lekarza.

Jednym z aspektów etyki może być etyka pracy, która powinna być podstawą do podejmowania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem obowiązków.Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. nauczycieli).. Etyka zawodowa jest powszechnie .Kodeks etyki zawodowej jest to również określony i zapisany zespół norm, regulacji, które określają konkretne zachowania jako zgodne z moralnego punktu widzenia.. Ponadto etyka zawodowa dąży do dobra wspólnego, czyli pomaga profesjonaliście zrozumieć, że korzyść zbiorowa, zarówno społeczna, jak i biznesowa, stoi ponad jego osobistym interesem.Etyka zawodowa opiera na ogólnie uznanych wartościach Podstawowa zasada etyczna niezależnie od środowiska pracy brzmi: czyń dobrze i unikaj zła.. Definicja etyki zawodowej i etyki adwokackiej P. Kostański twierdzi, że "etyka zawodowa" jest: "usystematyzowanym zbiorem zasad po-stępowania, akceptowanym przez określoną osobę lub grupę osób"2, w domyśle wyko-nujących ten sam zawód.wobec swojego zawodowego otoczenia - wobec społeczeństwa, czasem z wyodrębnie-niem zawodów współpracujących..

Jak wiadomo, niezależnie odEtyka zawodowa określa wytyczne po - stępowania dla danego zawodu.

Treść.. Etyka zawodowa jest więc przede wszystkim etyką normatywną, jej zadaniem jest ukazywanie norm właściwego działania dla poszczególnych grup zawodowych.. Jakie jest jej znaczenie dla dobrego prosperowania przedsiębiorstwa?. Filozof I. Kant ujmował to następująco: Postępuj wobec innych tak, jak chciałbyś, aby oni postępowali wobec ciebie.Etykę zawodową charakteryzuje (Adamik, Nowicki 2012, s. 497): zespół zapisanych norm, które opisują moralne postępowanie ludzi wykonujących dany zawód, przekonania pracowników, sposób postępowania pracowników w danym zawodzie według przyjętych zasad.Etyka zawodowa - czym jest Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN podaje, że etyka to "ogół zasad i norm przyjętych w danej epoce i danym środowisku" .. poleca 85% 259 głosów.. Niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorstwo prywatne, państwowa jednostka gospodarcza, czy korporacja to w dzisiejszych czasach głównym celem prowadzonej działalności gospodarczej jest nastawienie na zysk.. Definicja etyki.. Trzeba lubić swój zawód, chętnie wy-konywać to, co się najlepiej umie..

Trzeba właśnie lubić swój zawód, to znaczy chętnie wykonywać to, co się najlepiej umie.Etyka zawodowa- ściąga.

Zawód bowiem jest wykonywaniem tej pracy, którą najbardziej się lubi i najlepiej się umie.. Normy te najczęściej występują w formie kodeksów, są niejako idealnym obrazem zawodu akceptowanym i oczekiwanym przez społeczeństwo.. Na etykę zawodową składają się różnego rodzaju kodeksy etyczne, ślubowania czy przysięgi, które dane grupy zawodowe zobowiązują się przestrzegać.Etyka zawodowa pomaga wiedzieć, co jest dobre, a co złe w wykonywaniu zawodu.. Kształcenie usprawnień zależy od koncepcji pra-cy i związanych z nimi teorii usprawnień.. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami postępowania.. Filmy.. Czytając doniesienia prasowe o lekarzach takich jak Harold Shipman, czy o zamkniętej kulturze wielu zawodów, może się czasem wydawać, że życie zawodowe jest sprzeczne z życiem według własnych zasad.Etyka w aspekcie normatywnym zajmuje się ustalaniem, co jest moralnie dobre, a co złe, oraz — na podstawie przyjętych ocen i związanych z nimi powinności — wytyczaniem dyrektyw, tj. norm moralnie pozytywnego postępowania i wskazywaniem sposobów takiego przekształcania obiegowej moralności, by dostosować ją do przyjętego ideału moralnego; zakres badań etyki pojętej .. W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej.Zadaniem etyki jest więc formułowanie zasad i norm, które zachowują powyższe wymagania.. Jest to rodzaj zasad .Etyka zawodowa to zespół norm wynikających ze specyfiki konkretnych profesji, według których postępują (lub powinny postępować) określone grupy zawodowe.. Polub to zadanie.. Jest ona określana w specjalnych kodeksach, a także w formie przysiąg czy ślubowań.Etyka ogólnoludzka obowi¹zuje pracownika nauki tak jak ka¿dego cz³owieka, ale odpowiedzial-noœæ jego jest wiêksza ze wzglêdu na wy¿szy stopieñ œwiadomoœci, a tak¿e dlatego, ¿e pracownikom nauki przypisuje siê wysok¹ rangê w spo³ecznej hierarchii i postrzega ich jako autorytety w ¿yciu spo³ecznym.Czy etyka zawodowa jest powszechnie akceptowana?. Środowiska zawodowe chcą kształtować swoje relacje z otoczeniem zgodnie z przyjętymi zasadami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt