Główne etapy integracji europejskiej

Pobierz

2. działania zmierzające do zaistnienia unii celnej; 3. powstanie wspólnego rynku; 4.ukształtowanie się unii gospodarczej; 5. pełna integracja gospodarcza.Etapy integracji europejskiej ściągaj 0 81% 32 głosy Dramatyczne skutki zakończonej w 1945 roku II Wojny Światowej uświadomiły potrzebę zjednoczenia i unifikacji Europy- kontynentu, na którym wojna ta się rozpoczęła i gdzie miały miejsce najbardziej tragiczne wydarzenia (bardzo wiele bitew i choćby holocaust).Główne etapy integracji europejskiej Lata 1945 - 1957 - od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich Lata 1957 - 1992 - od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej Lata 1992 - 2002 - od Unii Europejskiej do "nowej" , rozszerzonej Europy 3.. Po zakończeniu II wojny światowej niezbędna stała się reorganizacja głównych gałęzi przemysłu, zwłaszcza hutnictwa.Poszerzono też dotychczasową formułę integracji, opartą odtąd o trzy filary - Wspólnoty Europejskie, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych - tworzące razem nową organizację: Unię Europejską, która nie posiadała jednak podmiotowości prawa międzynarodowego.Etapy powstawania Unii Europejskiej 1.- 1946 - Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy" 2.- 1947 - Uruchomiony został amerykanski Plan Marshalla, którego celem było udzielenia pomocy dla wszystkich krajów Europy, 3.- 1948 - Utworzono Organizacje Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarzadzania amerykanskim Funduszem Marshalla, przekształconej w Organizacje Współpracy Gospodarczej, 4.- 1948 - Beneluks, Holandia, Belgia i .- umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, - zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego, - ukształtowanie wspólnej polityki obronnej, - wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez wprowadzenie obywa­telstwa Unii, - popieranie współpracy międzynarodowej,Jan 29, 2021Todayzapewnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na obszarze pozbawionym granic wewnętrznych i jednoczesne podejmowanie odpowiednich działań na granicach zewnętrznych w celu uregulowania kwestii azylu i imigracji oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości ustanowienie rynku wewnętrznegoKalendarium integracji europejskiej 1948 7-11 maja Kongres haski: ponad tysiąc przedstawicieli z prawie 20 krajów europejskich prowadzi dyskusje na temat nowych form współpracy w Europie..

a) Przyczyny i przebieg integracji europejskiej.

Integracja ekonomiczna w Europie 5.. 1949 27-28 stycznia Kongres haski przyczynia się do powołania Rady Europy.1.. 2020 środa.. Koncepcja konfederacyjna Zakłada utworzenie związku państw (konfederacji).Do czynników sprzyjających rozwojowi tego procesu można zaliczyć m.in.: bliskość geograficzną, podobny poziom infrastruktury gospodarczej, komplementarność (wzajemne dopasowanie) gospodarek narodowych oraz przychylne nastawienie władz państwowych.8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej.. na czym polegał proces integracji europejskiej, przedstawiając jego główne etapy; jacy politycy odegrali najważniejszą rolę w procesie integracji europejskiej; wymieniać członków Unii Europejskiej.Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; REKLAMA.. Wypowiadają się na rzecz utworzenia "Zgromadzenia europejskiego".. INTEGRACJA EUROPEJSKA _____ 19.. Unia Europejska jest oparta na zasadach praworządności.. Odpowiedź: c) Instytucje Unii Europejskiej.. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu MarshallaEtapy integracji europejskiej Fundusze strukturalne UE (8 stron) Fundusze UE (7 stron) Funkcjonowanie Unii Europejskiej Główne kierunki polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej Historia Unii Europejskiej Międzynarodowy podział pracy (9 stron) Organy UE a Polska (23 strony)Traktaty założycielskie..

Wizje europejskiej integracji 4.

b) Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej (,,nowi" i ,,starzy" członkowie Unii Europejskiej).. Polska w Europie.. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie.. 28 stycznia 1997 roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem - tzw.Proces negocjacyjny składał się z 5 etapów: przeglądu ustawodawstwa pod kątem zgodności z prawem unijnym; formułowania stanowisk negocjacyjnych przez obie strony, czyli Polskę i UE; toczenia negocjacji w tzw. obszarach roboczych; rozmów dotyczących treści traktatu akcesyjnego; ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez Polskę i UE.ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ UE (np. 2 to ad.1 +ad.2, 3 to 1,2,3) 1.STREFA WOLNEGO HANDLU-brak ceł wew 2.UNIA CELNA-wspólna taryfa celna 3.WSPÓLNY RYNEK-swobodny przepływ ludzi,towarów, usług i kapitału 4.UNIA GOSPODARCZA-Harmonizajca polityki gospodarczejAug 19, 2021Przyczyny integracji europejskiej.. Funkcjonowanie UE.. d) Historia wstępowania Polski do Unii Europejskiej.TodayGłówne etapy integracji Europy KOSS oraz Przewodnik obywatelski traktat paryski Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) traktaty rzymskie Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euroatom) traktat z Lizbony Unia Europejska jako jednolita organizacja 2009 1952- główne etapy europejskich procesów integracyjnych w przeszłości oraz współcześnie - podstawowe uwarunkowania mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej - czynniki mogące wpływać na przyszły kształt procesów integracji w Europie w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafić: - wyjaśnić genezę współczesnych procesów integracyjnych w EuropieW procesie formułowania założeń oraz realizacji procesów integracji europejskiej ścierały się wówczas 2 główne prądy: 1) dążenie do umacniania i rozwoju ponadnarodowych zasad integracji; 2) dążenie do zachowania decydującego wpływu państw członkowskich na rozwój integracji..

Istotne znaczenie dla integracji Europy Zachodniej ...W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.

Sprawy organizacyjne: • uczniowie zapisują temat do zeszytów: Integracja europejska.. 1) zna główne etapy integracji europejskiej po II wojnie światowej, 2) zna główne cele polskiej polityki zagranicznej, 3) potrafi poda ć przykłady sukcesów polskiej polityki zagranicznej oraz jej główne problemy w stosunkach z s ąsiadami,Główne założenia Wspólnoty Europejskie (EWWiS, EWG i Euratom) były owocem rozwoju idei integracji europejskiej, nierozerwalnie związanej z wydarzeniami, które wstrząsnęły kontynentem.. (podręcznik strona174- 180) 1.Cele lekcji: -przyczyny integracji europejskiej -główne etapy integracji europejskiej -polityczni ojcowie ,założyciele zjednoczonej Europy -znaczenie traktatu z Maastricht w procesie integracji europejskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt