Strategie uczenia się wg okonia

Pobierz

Metody nauczania wg Marii Nagajowej.Okonia na "osiąganiu wykształcenia przez działalność, której treści, cele, warunki i środki ustala sam podmiot.. Metody aktywizujące.. Oczywiście nie wystarczy, aby nauczyciel powiedział uczniom, że muszą sporządzać rysunki i notatki ze streszczeniami.. Podział metod pracy z dzieckiem wg A. Klim-Klimaszewskiej (2005: 63).. Problem wg Okonia - zadanie wymagające pokonania jakiejś trudności o charakterze praktycznym lub teoretycznym przy udziale aktywności badawczej podmiotu.Proces uczenia się składa się z czterech elementów: przedmiotu charakteru drogi efektu Przedmiotem dydaktyki jest sam nauczyciel.. asocjacyjna, uczenie się przez przyswajanie.. Woźniewicza, Okonia, Gruczę oraz Pfeiffera.. - wytwarzanie pomysłów / hipotez/ rozwiązania - aktywizowanie myślenia, pomysłowości i wyobraźni.UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA STOSOWANE W PROCESIE KSZTAŁCENIA .. strategie, techniki nauczania / uczenia się Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.. Kto sam formułuje problem - chętniej go rozwiązuje 2.. Te rzeczy będą pomocne tylko wtedy, gdy uczniowie będą wiedzieli, jak je wykonać.Jeszcze do niedawna preferowane były 4 grupy metod nauczania (wg Wincentego Okonia): podające - uczenie się przez przyswajanie problemowe - uczenie się przez odkrywanie waloryzacyjne - uczenie się przez przeżywanie praktyczne - uczenie się przez działanieJohn Dewey mówił, że uczymy się wtedy, kiedy myślimy, a myślimy wtedy, gdy rozwiązujemy problemy..

... m. nauczania m. uczenia się m. kształcenia.

(wg W. Okonia) .. i schematyczna od strategii.. Kategorie metod pracy z dzieckiem PrzykładyMetoda polega tu na wywoływaniu takich czynności uczniów, jak: -zdobywanie informacji o dziele eksponowanym i jego twórcy, -pełne skupienia uczestnictwo w toku ekspozycji dzieła, -stosowna forma aktywności własnej uczestników, wyrażająca główną ideę dzieła,Według Wincentego Okonia kształcenie ma zmierzać poprzez stymulowanie motywacji, zdolności poznawczych, życia uczuciowego i działalności praktycznej uczniów, do ich harmonii i pełnego rozwoju.. Sprzyjają one realizacji zaleceń programowych, stanowiąc "wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów".Wg Wincentego Okonia metoda kształcenia to "wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów".. Ma trojakie zastosowanie: pogadanka wstępna - przygotowuje uczniów do pracy; pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości - rozmowa nauczyciela z uczniami tak by przekazywane informacje zostały przez wszystkich zrozumiane, powiązane z własnymi doświadczeniami i zapamiętane .egzekwowania przestrzegania zasad czujności nauczyciela odpowiedniego tempa i rytmu pracy płynnego przebiegu zajęć podzielności uwagi nauczyciela trafnej interpretacji zachowań uczniów o charakterze werbalnym i niewerbalnym wielu strategii i technik sprawdzających czujność i skupienie uczniów na lekcjiNajpopularniejsze strategie uczenia się strukturalnego to tworzenie map konceptualnych, wykresów przepływu lub rysunków..

• Problem staje się środkiem do rozwoju umiejętności.Rodzaje uczenia się wg.

Anna Klim-Klimaszewska podzieliła metody pracy z dzieckiem w ramach nauczania zintegrowanego następująco: Tab. 2.. Funkcje podręcznika wg W. Okonia: informacyjna; badawcza (na końcu podsumowanie) praktyczna (ćwiczenia, pytania, zadania) .. Okoń wyróżnił cztery strategie kształcenia wraz z odpowiadającymi im .w wypadku podobnych zadań, określa się jako metodę uczenia się.. - najpierw zaznajamiaj dziecko z rzeczą, potem ze słowem - w nauczaniu przechodź stopniowo od spraw konkretnych do abstrakcyjnych - przystosowuj nauczanie do możliwości uczniówOd stożka Edgara Dale`a (1961) do zmiany strategii nauczania (Jerome Bruner "Kultura edukacji" (1996, wydanie polskie 2006) ZASADY DYDAKTYCZNE • Uczenie się przez działanie (symulację).. strategie uczenia się (pamięciowe) - uczeń przyswaja sobie pewne sposoby postępowania prowadzące do pożądanego efektu edukacyjnego, uczy się, jak się uczyć poprzez eliminowanie nieskutecznych i utrwalanie .Klasyfikacja metod wg.. By ten rozwój został zachowany kształcenie musi uwzględniać trzy podstawowe aktywności człowieka: aktywność poznawczą /umysłowa/ intelektualna,1.. Gdy w zwykłej rozmowie stawiamy komuś pytanie, zazwyczaj nie znamy odpowiedzi.W.Okonia..

Nauczyciel stosuje podający tok pracy dydaktycznej, ... wspiera, doradza i motywuje ucznia w procesie uczenia się.

- dostrzeżenie problemu i jego sformułowanie - potrzebne są: wiedza i umiejętne posługiwanie się nią, doświadczenie, wyobraźnia a w szczególności wyobraźnia twórcza.. TYPOLOGIA METOD KSZTAŁCENIA WG W. OKONIA Metody asymilacji wiedzy- oparte głównie na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym,Metody nauczania wg Okonia - Google Docs Metody nauczania wg Wincentego Okonia Metody asymilacji wiedzy - oparta na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym Pogadanka - rozmowa.Metody nauczania wg Wincentego Okonia.. • Zmiana nastawienia z "czego nauczyciel uczył" na "czego uczeń nauczył się".. Uczenie si ę jest tym bardziej sku-i zainteresowań umysłowych.". Uczeń - aktywny podmiot, sam zdobywający wiedzę przez poznanie i doświadczenia.. Sposoby uczenia się Metody Składniki treściowe Postawy Strategie nauczania przyswajanie podające opisowe receptywne informacyjne odkrywanie problemowe wyjaśniające badawcze problemowe przeżywanie waloryzujące oceniające afektywne emocjonalne działanie praktyczne normatywne aktywne operacyjne.Strategie kształcenia wg Okonia.. motywuje ucznia do rozwoju ukazując własne doświadczenie, uczeń podąża za mentorem.Odpowiednikiem uczenia się przez odkrywanie jest strategia typu P, nawią- zujilca d° szk°^y Deweya (najważniejszą drogą uczenia się jest odkrywanie, rozwijanie myślenia uczniów w toku rozwiązywania problemów)..

Wincenty Okoń, polski pedagog i autorytet w zakresie dydaktyki, proponuje przede wszystkim 4 strategie nauczania i uczenia się.

W zaprezentowanym modelu nauczyciel wysyła bodziec .Uczenie się nie stanowi wszakże jedynej kategorii ludzkiej działalności.. Najprostszą postać uczenia się ludzi stanowi uczenie się poznawcze.metody praktyczne, cechujące się przewagą aktywności praktyczno - technicznej, zmieniającej otoczenie lub stwarzającej nowe jego formy.. Strategie kształcenia warunkujące dobór metod • Strategia emocjonalna: postawa studenta afektywna, uczenie się poprzez przeżywaniedobór metod waloryzacyjnych.- pozwól dziecku poznawać świat za pomocą zmysłów; nauczaj poglądowo - ujmuj treści nauczania w łatwe do ogarnięcia przez ucznia całości.. Każdy z tych trzech rodzajów aktywności powinien uwzględniać dwie strony: - asymilacyjną - zaznajamianie się z odpowiednio wyselekcjonowaną wiedzą, - twórcza - twórczość własna dająca szansę wypróbowania i rozwinięcia własnych uzdolnień.Wyróżnia on cztery strategie nauczania i uczenia się dostosowując do tych teorii cztery grupy metod: asymilacji wiedzy - podające (pogadanka, dyskusja, wykład, .. Okonia kryterium: dominujący rodzaj uczenia się • Metoda asymilacji wiedzy: Dyskusja Opis Opowiadanie Pogadanka Praca z książką Wykład .. Chodzi, więc o to, by nauczyć uczniów rozwiązywania problemów, a przede wszystkim dać im szansę do tego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt